Privacyverklaring


HenksBox is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Postadres: Oost-Vlisterdijk 15, 2855 AC Vlist
E-mailadres: contact@henksbox.nl
Telefoonnummer: 0645342958
KvK-nummer: 78108942
Btw-nummer: ID NL003294756B72

HenksBox stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op henksbox.nl (hierna “de website“), en alle aan de website gerelateerde domeinen.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee een individu geïdentificeerd kan worden, zoals de naam, het klantnummer en de persoonlijke contactgegevens. Gegevens die niet persoonlijk zijn, maar in combinatie met persoonlijke gegevens tot identificatie van de gebruiker leiden, hebben tevens te gelden als persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die de website bezoekt, of op enig andere wijze met de website communiceert (hierna “de gebruiker“).

HenksBox verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

HenksBox draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In het geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

Via het contactformulier op de website henksbox.nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 29 december 2022.


1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Bij het gebruik van de website of diensten van HenksBox kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

Voor en achternaam en overige contactgegevens.


2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

voor het maken van contact.

In navolging van artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. (lid 1 sub a) De gegeven toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. (lid 1 sub b)
 • De verwerking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke. (lid 1 sub c)
 • De verwerking is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. (lid 1 sub d)
 • De verwerking is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. (lid 1 sub e)
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. (lid 1 sub f) De gerechtvaardigde belangen betreffen het volgende:

Voor het onderhouden van contacten.


3. ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen door HenksBox worden verstrekt aan derden, indien dit verenigbaar is met het in deze privacyverklaring genoemde doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens worden enkel verstrekt voor de periode en omvang die noodzakelijk is voor de uitvoering van de door HenksBox gegeven opdracht aan de ontvangers.

In alle gevallen van verstrekking van persoonsgegevens aan derden, draagt HenksBox er zorg voor dat de gegevens enkel voor de beoogde doeleinden worden gebruikt en overeenkomstig het wettelijk verzekerde beschermingsniveau worden bewaard.

HenksBox verkoopt de gegevens van de gebruiker nooit voor commerciële doeleinden.


4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens worden door HenksBox niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst.


5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De gebruiker van de website kan op ieder moment zijn rechten uitoefenen ten aanzien van HenksBox.

De gebruiker kan zijn verzoek tot de uitoefening van één of meer van zijn rechten kenbaar maken aan HenksBox middels één van de in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens van HenksBox.

HenksBox geeft gehoor aan het verzoek van de gebruiker, tenzij het verzoek ongegrond of buitensporig is.

HenksBox geeft uiterlijk binnen een maand na het verzoek reactie op het verzoek van de gebruiker, ook wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek.

De reactie op het verzoek dient duidelijk te zijn voor de gebruiker, en dient schriftelijk of via andere (elektronische) middelen te worden verstrekt aan de gebruiker.


a. Recht op informatie over de verwerkingen

De gebruiker van de website heeft het recht op een duidelijke en transparante uitleg over de gegevensverwerking.

Middels deze privacyverklaring verstrekt HenksBox informatie over de bron van de gegevens, de gegevensontvanger(s), de doelstellingen, noodzakelijkheid en grondslag van de gegevensverwerking, de waarborgen voor gegevensbescherming, de bewaartermijn, de contactgegevens voor klachten, de rechten van de gebruiker.


b. Recht van inzage

De gebruiker van de website heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, zijn persoonsgegevens die zijn verzameld in te zien.

HenksBox verstrekt de gebruiker, indien hierom is verzocht, inzage in een overzicht met in ieder geval de volgende gegevens met betrekking tot de gebruiker:

 • de doelstellingen voor de gegevensverwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven;
 • de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • het recht op wijziging, verwijdering, beperking, of bezwaar;
 • het recht om een klacht in te dienen.

Wanneer de gebruiker verzoekt tot inzage in zijn verzamelde persoonsgegevens, wordt voordat inzage wordt gegeven, de identiteit van de gebruiker vastgesteld door HenksBox.

Indien een kopie van de gegevens wordt verstrekt aan de gebruiker, worden voor de verstrekking van de kopie geen kosten in rekening gebracht, tenzij de gebruiker meerdere kopieën wil ontvangen en hier op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding voor gevraagd kan worden.

De kopie wordt schriftelijk aangeboden, waaronder begrepen in elektronische vorm.

Indien de gebruiker het verzoek tot inzage elektronisch indient, wordt de kopie van de gegevens eveneens middels elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen een maand na het verzoek aan de gebruiker verstrekt.


c. Recht op rectificatie

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze niet accuraat zijn.

Indien de gebruiker niet de mogelijkheid heeft om zijn persoonsgegevens zelf te corrigeren of aan te vullen, kan de gebruiker HenksBox opdragen zijn persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

HenksBox brengt alle ontvangers van de persoonsgegevens op de hoogte van de gewijzigde gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt in verhouding tot de belangen van de gebruiker. HenksBox verstrekt de gebruiker informatie over deze ontvangers indien de gebruiker hierom verzoekt.


d. Recht op gegevenswissing

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn verzamelde persoonsgegevens door HenksBox te laten wissen, indien sprake is van één van de in artikel 17, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Tevens heeft de gebruiker het recht om ‘vergeten te worden’ indien HenksBox persoonsgegevens van de gebruiker openbaar heeft gemaakt en de gebruiker verzoekt om uitwissing van zijn gegevens. HenksBox dient in dit geval de nodige maatregelen te nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen dat de gebruiker zijn persoonsgegevens of enig kopie hiervan wil uitwissen.

Er hoeft geen gehoor te worden gegeven aan een verzoek tot uitwissing van persoonsgegevens indien de verwerking van de gegevens nodig is voor één van de in artikel 17, lid 3 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde redenen.


f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker van de website heeft het recht om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van HenksBox in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat HenksBox hem hierbij hindert, indien sprake is van één van de in artikel 20, lid 1 Algemene verordening gegevensbescherming genoemde situaties.

Indien de gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefent, heeft de gebruiker tevens het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgestuurd, tenzij dit technisch niet mogelijk is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid laat het recht tot gegevenswissing onverlet. Dat recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HenksBox opgedragen is.

De uitoefening van het recht op overdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.


g. Recht van bezwaar

De gebruiker van de website heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken, vanwege zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door HenksBox.

In bovenstaand geval zal HenksBox staken met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij HenksBox dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bij verwerking van de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.


h. Klachtrecht

De gebruiker van de website heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door HenksBox bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zowel klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, als klachten met betrekking tot onjuiste naleving van de toepasselijke wetgeving kunnen worden ingediend.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland aangesteld voor het houden van toezicht op persoonsgegevensverwerking. Informatie met betrekking tot de Autoriteit Persoonsgegevens kan gevonden worden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Software op maat

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com