ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden HenksBox

Artikel 1: Definities

1.1 HenksBox: De onderneming HenksBox, gevestigd te Oost Vlisterdijk 15, 2855 AC Vlist, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78108942.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HenksBox een overeenkomst aangaat.

1.3 Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen HenksBox en de Opdrachtgever betreffende de levering van diensten door HenksBox.

1.4 Diensten: Alle door HenksBox geleverde diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, softwareontwikkeling, onderhoud, ondersteuning, en consultancy.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens HenksBox.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van HenksBox zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging door HenksBox is ontvangen en geaccepteerd.

4.2 Indien de Opdrachtgever elektronische middelen gebruikt voor het aangaan van de overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat HenksBox de bevestiging van de aanvaarding van de offerte heeft verzonden.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 HenksBox zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 HenksBox heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HenksBox aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HenksBox worden verstrekt.

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HenksBox zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7: Vergoeding en Betaling

7.1 De door HenksBox gehanteerde tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HenksBox aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 HenksBox is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van HenksBox.

8.2 HenksBox is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.3 De aansprakelijkheid van HenksBox is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van HenksBox wordt uitbetaald.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de diensten van HenksBox blijven eigendom van HenksBox, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HenksBox de door HenksBox geleverde software te kopiëren, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HenksBox partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen HenksBox en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar HenksBox is gevestigd.

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. HenksBox en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

12.2 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. In geval van tegenstrijdigheden tussen de twee versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Software op maat

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com